خودکشی¬از دولغت دارای ریشه  لاتین  suiبه معنی  خود و caedere به معنی کشتن مشتق شده است ودر حال حاضر نه بصورت  «خود کشتن » بلکه بصورت  خودکشی استعمال می شود . اصطلاح خودکشی تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اولاً شخص آگاهانه اقدام به آن کرده باشد و ثانیاً منجر به از دست رفتن خود گردد ودر صورتی که به از دست رفتن خود نگردد از واژه اقدام به خودکشی یا خودکشی نا فرجام از آن استفاده می شود .