حداقل ۷۰% کسانی که  اقدام به خودکشی می کنند قبل از اقدام به گونه ای قصد خودشان را نشان می دهند گاهی از این نشانه ها و حاد بودن مشکلات فرد می توان چنین رفتارهای مخاطره آمیزی راپیش بینی کرد .

بسیاری از افراد غالباً با ابرازجملاتی همچون« دلم می خواهد خودم را بکشم » یا نمی دانم چه مدت دیگر می توانم این فشارها ومشکلات را تحمل کنم . دیگران را مستقیماً از برنامه خودکشی خود مطلع می گرداند .

به طور کلی وجوداحساس افسردگی ، ابراز درماندگی ، تنهایی و یا نا امیدی شدّید می تواند بیانگر افکار  منجربه خودکشی دیگران باشد .بیشتر اوقات در رفتار بیرونی افرادی که به فکر خودکشی می افتند تغییراتی دیده می شوند،آنها ممکن است از اطرافیان کنار گیری نموده ، الگوی خواب وخوراک خودرا تغییر دهند و یاعلاقه شان را نسبت به فعالیتها یا ارتباطات گذشته از دست بدهند.

چنین تغییرات ناگهانی وشدید می تواند به عنوان زنگ خطر تلقی گردد.
چگونه می توان به فردی که قصد خودکشی دارد کمک نمود  :
اغلب خودکشی را می توان با اقدامهای بجا ومناسب در مورد افراد در جریان بحران پیشگیری نمود اگر فردی راکه قصد خودکشی دارد می شناسید لازم است  اقدامات زیر را انجام دهید .
۱-    از آنجا که خودکشی در کلیه فرهنگ ها ومذاهب  وملل دنیا به عنوان یک حرکت مذموم ونکوهیده یاد شده است با بالا بردن باورهای دینی فرد سعی نماید اورا از جزای فعل حرامی که قصد آنرا داردآگاه سازید.
۲-     خونسرد باشید در بیشتر موارد عجله ای در کارنیست .
۳-    بنشینید و به صحبت های فرد گوش دهید و ضمن درک احساسات او حمایتهای عاطفی خودرا درموردش اعمال نمائید.
۴-    بطورمستقیم راجع به خودکشی بحث نمائید، همیشه افراد راجع به مرگ و مردن احساسات مبهمی داشته وآماده دریافت هر نوع کمکی هستند، از صحبتها ویا سئوال مستقیم راجع به خودکشی ترس و وحشتی بخود راه ندهید.
۵-    فرد را با استفاده ازروشهای حل مسئله واقدامات مثبت تشویق وترغیب نمائید و به خاطره داشته باشید فردی که درموقعیت بحران عاطفی قراردارد نمی تواند منطقی ودقیق فکر کند ،اورا ازهرگونه

اقدام جدی وتصمیمات  غیر قابل برگشت در موقعیت بحران باز دارید  وراجع به تغییرات مثبتی که امید زندگی را در وی افزایش  می دهد بحث وگفتگو نمائید

منبع: ناظم سرا