وجود خصوصیاتی از قبیل غمگینی، و خودخوار شماری نشانه های افسردگی در نوجوانان است شاید انتظار داشته باشیم كه بزرگسالان افسرده باشند ولی در كودكان این نشانه ها كمتر آشكار است. كودكان ممكن است احساس تهییج بنمایند یا انرژی خود را از دست بدهند و در تمام اوقات خسته باشند. آنها ممكن است منزوی می شوند و از دیگران دور می نمایند. كارهای آموزشگاهی آنان ممكن است كاهش یابد، علاقه شان نسبت به مدرسه از بین برود و حتی ممكن است بلند شدن از رختخواب برایشان هولناك گردد. كودكان هم ممكن است مثل بزرگسالان افسرده مشكلاتی در خواب رفتن داشته باشند، شكایت بمایند. اقدام به خودكشی نیز اغلب نتیجهای است از افسردگی (برمنی 1985) طبق نظریه فروید و پیروان او، افسردگی مربوط است به كشمكشهای وجدان اخلاقی (سوپرایگوی) رشد یافته و چون برطبق نظریه آنها رشد سوپر ایگو تا نوجوانی كامل نیست، افسردگی واقعی نمی تواند در كودكان وجود داشته باشد.

 نتایج بدست آمده نشان داده است كه 45% از كودكان هفت ساله یا بیشتر از 7 سال، نوعی ترس و نگرانی داشته اند. 35% فعال بودند و 10% آنها یك یا چند بار در روز خلق و خوی طبیعی خود را از دست می دادند. این رفتار بین بچه های سنین 8-6 سال شایعتر از بچه های سنین 12-9 سال بود. البته تاكنون به اثبات نرسیده است كه نشانه های مرضی تعیین كننده افسردگی در كودكی، پیش بینی كننده های ثابت افسردگی در بزرگسالی باشد. هرچند حتی اگر بسیاری از كودكان افسرده وقتی به سن بزرگسالی می رسند دیگر افسردگی نداشته باشند، نمی توانیم از چگونگی تأثیر افسردگی كودكی بر رشد و سازگاری های دوران بزرگسالی اطمینان داشته باشیم.

 اكنون این توافق نسبتاً كلی وجود دارد كه كودكان نیز ممكن است مانند بزرگسالان افسرده شدند. اكثر متخصصان بالینی نیز موافقند كه نشانه های افسردگی در گروه های سنی تغییر می كند. فرد 8-6 ساله افسرده احساس غم، درماندگی و شاید ناامیدی می كند. خصوصیات افراد افسرده 15-8 ساله عبارتند از افكار منفی درباره اعتماد به نفس. آنان احساس می كنند كه دوست داشتنی نیستند و بی ارزش و عاطل اند. فرد افسرده 15-13 ساله می تواند به عنوان كسی كه احساس گناه می كند، توصیف شود. او دستخوش احساس گنهكاری شده، فكر می كند به دلیل گنهكاری خواهد مرد یا كشته خواهد شد.علاوه بر شكلهای سنتی افسردگی، ممكن است كودكان، افسردگی را به طریق غیر مستقیم یا آنچه گاهی اوقات افسردگی تغییر چهره داده نامیده می شود نیز ظاهر سازند. افسردگی تغییر چهره داده شامل رفتارهایی از قبیل فرار از آموزشگاه، فرار از خانه، ماجراجویی و رفتارهای ضد اجتماعی و تحریك آمیز است. در یكی از مطالعات دراز مدت درباره افسردگی كودكان (پوزناتوكی 1976) گروهی از كودكان پرخاشگر را كه به علت طغیانهای آشوبگرانه برای درمان ارجاع داده شده بودند، مورد بررسی قرار دادند و دریافتند كه 50% از این گروه قبلاً از لحاظ بالینی افسرده تشخیص داده شده بودند.

منبع: روان شناسی و اضطراب