درمان های مؤثر زیادی وجود دارند كه انواع روان درمانی الكتر و شوك موجود است.

 درمان دارویی: ضد افسردگیهای سه حلقهای و مهار كننده های مونو آمین اكسید از (آموكسامین، ماپروتلین، تری می پرامین) داروهای مسكن و تركیبات ضد اضطراب برای از بین بردن علائم اضطراب و تنش همراه با افسردگی تجویز می شوند.

 الكتروشوك: كمتر به كار می رود ولی بیشتر افسردگیها را رفع می كند.

 روان درمانی: مهمترین نكته احتیاط این است كه اندرز دادن باید خیلی كم مورد استفاده قرار بگیرد چرا كه شخص درمانگر تمام نكات دقیق و ظرایف موقعیتی را كه در دست بررسی است نمی شناسد و علاوه بر این فرد افسرده طالب اندرز نیست، بلكه باید درمانگر بدون انتقاد، به حرفهای بیمار با احترام گوش فرا داده و آنها را درك كند. همچنین باید به خاطر داشت بیشتر افسردگیها خود به خود بهبود می یابند. ضمناً درمان رفتاری از جمله انواع درمانهای روان درمانی می باشد.

 بستری در بیمارستان: بیشتر بیماران افسرده را می توان در خارج از بیمارستان معالجه كرد، بیمارانی كه دچار افسردگی شدید بوده، میل مبرم به خودكشی دارند و یا در چنان شرایط طبیعی هستند كه نیاز به بررسی و ارزیابی وسیع دارند، احتمالاً باید در بیمارستان بررسی شوند. با درمانهای نوین طول بستری شدن سه یا چهار هفته می باشد.

 درمان بالینی: در كار بالینی، اكثر بیماران با تركیبی از روان درمانی و دارو معالجه می شوند.

 درمان نگهدارنده: شامل داروهای ضد افسردگی به اضافه درمان حمایتی مؤثر است و غالباً لیتیوم مورد استفاده قرار می گیرد.

 در حاشیه ذكر چند نكته در مورد درمان دارویی مد نظر می باشد كه همه ما می دانیم بدن انسان كه ماشین نیست كه در اثر یك بیماری داروی خاص تجویز كنیم بلكه بایستی بدانیم درمان اولیه با تشخیص پزشك می باشد و اینكه بدانیم چه علامتهایی ارجح است كه بنا بر همان علائم دارو تجویز شود.

بعضی افسردگیها همراه با اضطراب است كه آمی تریپ تیلین تجویز میشود كه فرد در اینجا بی قرار و كسل می باشد.

بعضی افسردگیها هم همراه با خمودگی است كه با غمگینی همراه میباشد و در اینجا تجویز ایمی برامین صورت می گیرد. و چون داروهای قدیم ایجاد گیجی و خواب آلودگی می كرده هر روزه داروهای جدیدی به بازار فروش عرضه می شود.

منبع: روان شناسی و اضطراب