فقدان تماس:

 الف- از دست دادن پدر و مادر

ب_ از دست دادن بستگان مانند دوست یا فردی نزدیك (از دست دادن به معنای مرگ، طلاق، جدایی، ترك كردن، بستری شدن در بیمارستان به علت بیماری دراز مدت).

 ج- بیماری دراز مدت كودك و بستری شدن در بیمارستان كه باعث جدایی كودك و خانواده می شود.

 انتظار از دست دادن (واقعی):

 الف- انتظار از دست دادن والدین یا نزدیكان دیگر، مدتها قبل از وقوع حادثه، مأیوس شدن از افرادی كه تكیه گاه هستند. ب- انتظار دریافت پاداش بزرگ برای انجام كاری كه هیچ گاه تحقق یافتنی نیست.


ادامه مطلب