حداقل ۷۰% کسانی که  اقدام به خودکشی می کنند قبل از اقدام به گونه ای قصد خودشان را نشان می دهند گاهی از این نشانه ها و حاد بودن مشکلات فرد می توان چنین رفتارهای مخاطره آمیزی راپیش بینی کرد .

بسیاری از افراد غالباً با ابرازجملاتی همچون« دلم می خواهد خودم را بکشم » یا نمی دانم چه مدت دیگر می توانم این فشارها ومشکلات را تحمل کنم . دیگران را مستقیماً از برنامه خودکشی خود مطلع می گرداند .

به طور کلی وجوداحساس افسردگی ، ابراز درماندگی ، تنهایی و یا نا امیدی شدّید می تواند بیانگر افکار  منجربه خودکشی دیگران باشد .بیشتر اوقات در رفتار بیرونی افرادی که به فکر خودکشی می افتند تغییراتی دیده می شوند،آنها ممکن است از اطرافیان کنار گیری نموده ، الگوی خواب وخوراک خودرا تغییر دهند و یاعلاقه شان را نسبت به فعالیتها یا ارتباطات گذشته از دست بدهند.


ادامه مطلب